Dňa 26.6.2024 bude prevádzka našej spoločnosti úplne uzavretá z dôvodu konania inventúry. V tento deň nebude prebiehať expedícia objednávok. Ďakujeme za pochopenie. Tím Minikoioi

GDPR

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Základné ustanovenie

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka IČO 50 128 612 se sídlom Sibírska 1329/2, Holíč (ďalej len: „správca“).

 2. Kontaktné údaje správcu sú

  adresa: DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka
  email: dnformed@dnformed.cz
  telefón: +421 948 792 576, +421 948 056 381 

 3. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 4. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
  Kontaktnými údajmi poverenca sú: Radomír Machala, gdpr@dnformed.cz, +420 532 198 877.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

  -  plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  -  oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  -  Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)  podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je

  -  vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú    vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
  -  zasielanie obchodných oznámení a konania ďalších marketingových aktivít.

 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje

  -  po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  -  po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

  -  podieľajúci sa na dodaní tovaru (PPL) / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  -  zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu (Google,Seznam),
  -  zaisťujúci marketingové služby.

 2. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

  - právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.
  - právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  - právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  - právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR.
  - právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinné podobe, najmä heslami a šifrovaným zálohovaním a fyzickým zabezpečením priestorov zámkom.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenie

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.
   

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2021.